Login


Contact Us

English for Business

Với nhiều chương trình đa dạng cho các cơ quan, doanh nghiệp mang tính thực tiễn và hiệu quả cao bao gồm các khóa tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh giao tiếp, giao tiếp thương mại, tiếng Anh học thuật như TOEFL, IELTS, TOEIC… GPA cũng thiết kế các khóa học đáp ứng yêu cầu đặc thù về mục tiêu, nội dung, khối lượng và thời gian đào tạo của từng cơ quan, doanh nghiệp


New Courses & Update